Regulamin

REGULAMIN
LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „ZORZA” PRZEBIECZANY

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem działalności Ludowego Klubu Sportowego „Zorza” Przebieczany (dalej: Klub) jest popularyzacja i rozwój sportu poprzez prowadzenie wysokiej jakości zajęć szkoleniowych z zakresu piłki nożnej oraz udział w szeroko rozumianym współzawodnictwie sportowym.
 2. Członkiem Klubu może zostać każdy, kto:
  • Wypełni deklarację członkowską wraz ze wszelkimi wymaganymi przez Klub oświadczeniami i zgodami, a w przypadku osób niepełnoletnich – po wyrażeniu zgody oraz wypełnieniu deklaracji członkowskiej wraz ze wszelkimi wymaganymi przez Klub oświadczeniami i zgodami przez rodziców/ opiekunów prawnych;
  • decyzją Zarządu Klubu zostanie przyjęty w poczet członków Klubu;
  • regularnie i terminowo opłaca składki członkowskie.
 1. O przynależności do danej grupy treningowej decyduje trener, po obiektywnej ocenie umiejętności i potencjału zawodnika.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia zajęć treningowych z przyczyn niezależnych od Klubu, o czym zawodnik / opiekun prawny zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.

 

ROZDZIAŁ II

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA

 1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zawodnicy, których opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w takich zajęciach poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej wraz z wymaganymi przez klub oświadczeniami/zgodami.
 2. Zawodnik Klubu zobowiązany jest do:
  • godnego reprezentowania barw klubowych, zarówno podczas meczów, treningów, jak i poza zajęciami;
  • regularnego oraz punktualnego uczestnictwa w zajęciach treningowych, rozgrywkach oraz pozostałych wydarzeniach organizowanych przez Klub;
  • przestrzegania regulaminów obiektów, na których odbywają się zajęcia oraz ogólnie rozumianych zasad bezpieczeństwa;
  • przestrzegania zasad fair – play;
  • szacunku dla innych zawodników, pracowników Klubu, sędziów oraz osób związanych z działalnością Klubu;
  • dbania o dobro drużyny oraz koleżeńską atmosferę w drużynie;
  • zgłaszania trenerowi lub Zarządowi Klubu wszelkich problemów związanych z funkcjonowaniem drużyny;
  • sumiennego wykonywania poleceń trenera prowadzącego zajęcia;
  • prowadzenia zdrowego i higienicznego trybu życia;
  • trenowania w odpowiednim stroju i obuwiu piłkarskim oraz posiadania na każdym treningu ochraniaczy, które winne być zakładane na każde polecenie trenera;
  • dbania o powierzony sprzęt treningowy oraz sprzęt, który jest własnością Klubu, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty, do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość zniszczonego / utraconego sprzętu lub jego naprawy;
  • pomocy trenerowi przy rozstawianiu sprzętu potrzebnego do treningu oraz jego złożeniu po zakończeniu zajęć, na prośbę trenera prowadzącego zajęcia;
  • sumiennego i zdyscyplinowanego podejścia do treningów;
  • niezwłocznego zgłaszania trenerowi prowadzącemu zajęcia wszelkich dolegliwości i urazów, które wystąpiły w trakcie zajęć;
  • doskonalenia w czasie wolnym umiejętności piłkarskich poznanych podczas treningu.
 3. Zawodnik Klubu ma bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz używania jakichkolwiek dopalaczy, narkotyków czy innych środków odurzających. Złamanie zakazu skutkuje wydaleniem z Klubu.
 4. Po zakończeniu meczu lub treningu należy zwrócić trenerowi sprzęt, z wyjątkiem sprzętu, którego opiekunowie prawni ponieśli całkowity koszt zakupu.
 5. Każdy zawodnik uczestniczący w zajęciach lub zawodach sportowych jest zobowiązany posiadać i regularnie wykonywać badania lekarskie dopuszczające go do uprawiania sportu. Przyjście na trening lub zawody osoby małoletniej jest równoznaczne ze złożeniem przez rodzica oświadczenia, że dziecko posiada aktualne badania sportowe. W przypadku kontuzji lub innego zdarzenia medycznego podczas treningu lub zawodów, jeżeli zawodnik nie miał aktualnych badań sportowych, odpowiedzialność prawną za zaistniałą sytuację ponoszą rodzice lub opiekunowie zawodnika.
 6. Podstawą do gry zawodnika w meczach jest jego regularne uczestnictwo w treningach, a w przypadku nieobecności na zajęciach poinformowanie trenera o przyczynach i okresie nieobecności na zajęciach.
 7. Decyzję o powołaniu zawodnika na mecz ligowy/ zawody /turniej podejmuje trener. Jest to decyzja wiążąca i niepodważalna.
 8. Miejsca, daty i godziny zajęć/zawodów ogłasza Klub.

 

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

 1. Rodzic / opiekun prawny ma prawo do uzyskiwania informacji o zachowaniu dziecka podczas zajęć sportowych oraz o jego postępach sportowych i perspektywach rozwoju.
 2. Rodzic / opiekun prawny ma prawo do wsparcia przez Klub procesu wychowawczego swojego dziecka.
 3. Rodzic / opiekun prawny zawodnika zobligowany jest do zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu.
 4. W trakcie treningów rodzice / opiekunowie prawni zawodnika powinni przebywać poza boiskiem, na którym odbywają się zajęcia.
 5. Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się do:
  • kulturalnego zachowywania się podczas meczów, akceptowania decyzji trenera oraz sędziego, nieobrażania zawodników drużyny przeciwnej;
  • niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności zawodników jak i innych rodziców. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi lub Zarządowi Klubu;
  • regularnego opłacania składek członkowskich do 10-tego każdego miesiąca lub w uzasadnionych przypadkach w terminie ustalonym z Zarządem Klubu. W przypadku braku płatności, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, Klub może zawiesić dziecko w prawach zawodnika do czasu uregulowania zaległości;
  • każdorazowego powiadomienia z wyprzedzeniem o nieobecności dziecka na treningu lub meczu;
  • zabezpieczenia dziecku drogi na trening oraz zadbania o jego bezpieczny powrót do miejsca zamieszkania;
  • aktywnego uczestniczenia w inicjatywach organizowanych przez Klub;
  • regularnego śledzenia strony internetowej Klubu, profilu na Facebooku w celu pozyskiwania aktualnych informacji dotyczących spraw bieżących Klubu.
 6. W godzinach zajęć oraz zawodów sportowych odpowiedzialność za niepełnoletnich członków Klubu ponoszą trenerzy.
 7. Rodzice / opiekunowie prawni niepełnoletnich członków Klubu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo niepełnoletniego członka Klubu, jak również za wszelkie szkody jemu/jej wyrządzone oraz szkody wyrządzone przez niepełnoletniego członka Klubu osobom trzecim na terenie, gdzie prowadzone są zajęcia lub zawody sportowe:
  • po przyprowadzeniu uczestnika zajęć/zawodów – do momentu przejęcia nad nim opieki przez trenera;
  • przy odbieraniu uczestnika zajęć/zawodów – po przekazaniu przez trenera opieki nad uczestnikiem zajęć lub zawodów rodzicom/opiekunom prawnym lub osobom upoważnionym przez nich do przejęcia opieki.

 

 

ROZDZIAŁ IV

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 1. Składka członkowska przeznaczona jest na realizację celów statutowych Klubu, czyli organizację sportowego szkolenia jego członków.
 2. Wysokość składki członkowskiej na dany sezon ustalana jest przez Zarząd Klubu i podawana do wiadomości wszystkim członkom Klubu.
 3. Składka członkowska obowiązuje przez 11 miesięcy w roku (z wyjątkiem lipca) i jej wysokość jest taka sama w każdym miesiącu. Wysokość składki nie jest uzależniona od liczby dni wolnych i świąt oraz od liczby nieobecności zawodnika na zajęciach treningowych.
 4. Podpisanie deklaracji członkowskiej zobowiązuje do regularnego i terminowego uiszczania z góry składek członkowskich do 10-tego każdego miesiąca.
 5. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie pisemnego wniosku rodzica / opiekuna prawnego, istnieje możliwość zmiany terminu płatności, obniżenia składki członkowskiej lub czasowego zwolnienia z jej opłacania. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Klubu.
 6. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie, rodzic / opiekun prawny zobligowany jest do pisemnego lub za pomocą poczty elektronicznej poinformowania Zarządu Klubu o rezygnacji, najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego rezygnację oraz uregulowania wszystkich zaległości z tytułu składek członkowskich (do momentu rezygnacji).
 7. Koszty wyjazdów na obozy sportowe, turnieje, etc. są pokrywane dodatkowo przez osoby w nich uczestniczące. Są wpłatą na cele statutowe Klubu.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może zadecydować o pokryciu przez Klub, w całości lub części, kosztów uczestnictwa danego członka Klubu.

 

 

ROZDZIAŁ V

DANE OSOBOWE I WIZERUNEK

 1. Klub jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych członków Klubu, dla potrzeb związanych z realizacją celów statutowych, członkostwem w Klubie oraz udziałem członków Klubu w zajęciach oraz zawodach sportowych, w tym na potrzeby własne oraz potrzeby związane z uczestnictwem członków Klubu w zawodach organizowanych przez Klub lub w których Klub uczestniczy.
 2. Klub przetwarza dane osobowe przy użyciu technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, przewidzianych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje na temat celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych znajdują się w deklaracji członkowskiej.
 3. Klub jest uprawniony do wykorzystywania wizerunku członków Klubu na podstawie odrębnej zgody udzielonej przez członka Klubu lub jego rodzica / opiekuna prawnego.

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, po wcześniejszym poinformowaniu o zmianach zawodników / rodziców / opiekunów prawnych.
 2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu przez zawodnika lub rodzica / opiekuna prawnego może być podstawą do odebrania członkostwa w Klubie i wydalenia z Klubu.
 3. Wszelkie sporne sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez Zarząd Klubu lub trenera prowadzącego zajęcia treningowe.
Dołącz do Zorzy
Zorza Przebieczany
Skip to content