Statut

STATUT

 

Ludowego Klubu Sportowego „Zorza” Przebieczany

 

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

 

 • 1
 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę: Ludowy Klub Sportowy „Zorza” Przebieczany, zwany dalej „Klubem”.
 2. Klub może używać nazwy skróconej LKS Zorza.

 • 2
 1. Terenem działania Klubu jest województwo małopolskie.
 2. Siedzibą Klubu jest miejscowość: Przebieczany 26a, 32-020 Wieliczka

 

 • 3
 1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Wielickiego.
 2. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn.zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713) oraz niniejszego statutu.

 • 4
 1. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

 • 5

Klub może używać pieczęci, godła, barw, odznak i znaczków organizacyjnych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 

 

Rozdział 2

Cel i środki działania

 

 

 • 6

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych oraz popularyzacja różnych dyscyplin sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.

 • 7

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności.
 2. Organizowanie treningów piłki nożnej.
 3. Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych.
 5. Organizowanie aktywnych form wypoczynku letniego i zimowego.
 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 7. Współpracę z innymi podmiotami w celu realizacji celów statutowych.

 

 • 8

Cele statutowe Klubu mogą być osiągane poprzez prowadzenie statutowej działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

 

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 • 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

  1. zwyczajnych;
  2. wspierających;
  3. honorowych;

 • 10
 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację, zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu i zapłacą wpisowe.
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 • 11

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową lub inną dla Klubu

 • 12

Członkami honorowymi mogą być osoby szczególnie dla Klubu zasłużone. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek członkowskich.

 

 

 

 • 13
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 2. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Zgłaszać propozycje i wnioski wobec władz Klubu.
 4. Korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego będącego własnością Klubu;
 5. Nosić odznakę klubową.
 6. Brać udział w zawodach, kursach i obozach. itp.

 1. Członkowie wspierający mają prawo:
  1. Nosić odznakę klubową.
  2. Uczestniczyć bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym.
  3. Korzystać z uprawnień przyznanych przez Zarząd.
  4. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu.

 1. Członkowie honorowi mają takie samo prawo jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 • 14

Członkowie Klubu są zobowiązani do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów, oraz stosować się do uchwał władz Klubu.
 2. Brania czynnego udział w działalności Klubu
 3. Dbania o mienie Klubu.
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich z wyjątkiem członków honorowych.
 5. Godnego reprezentowania barw Klubu.
 • 15
 1. Członkostwo ustaje poprzez:
 1. Rezygnację zgłoszoną na piśmie.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu na skutek:
 3. umyślnego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz;
 4. niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez 6 miesięcy z nieuzasadnionych powodów;
 5. niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.
 6. Rozwiązanie się Klubu.
 7. Śmierć zawodnika.
 8. Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział 4

Władze Klubu

 • 16
 1. Władzami Klubu są:
 2. Walne Zebranie Członków,
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.
 6. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

 • 17
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co roku.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków zwoływane jest przez Zarząd co
  4 lata.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
 5. z własnej inicjatywy,
 6. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 7. na wniosek 1/3 ogółu członków.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 • 18
 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu;
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
 3. Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu;
 4. Wybór i przydział funkcji Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. Ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich;
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia członka;
 7. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
 8. Nadawanie godności członka honorowego.
 9. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu i likwidacji Klubu.

 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
 3. Zarząd zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.

 • 19
 1. Zarząd Klubu składa się z 3-5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika. Członków Zarządu wybiera i przydziela funkcje Walne Zebranie Członków. O ilości członków na daną kadencję decyduje każdorazowo Walne Zebranie Członków.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Klub reprezentowany jest przez Prezesa.
 5. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

 • 20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
 4. Przyjmowanie i skreślanie członków, z wyjątkiem członków honorowych;
 5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. Zawieranie umów niezbędnych do realizacji celów statutowych;
 7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

 • 21
 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 • 22
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków, które również przydziela funkcję przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.
 4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu;
 2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia;
 3. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 4. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu;
 5. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodności z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 

 • 23
 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 • 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 organu pochodzącego z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

 • 25
 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

 • 26
 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków – prawo wymierzenia następujących kar:
 2. Upomnienia,
 3. Nagany,
 4. Zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
 5. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni.
 6. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

 

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

 • 27
 1. Na majątek Klubu składają się:
 2. nieruchomości, ruchomości
 3. fundusze:
 4. składki członkowskie,
 5. dotacje,
 6. darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
 7. dochody ze sprzedaży majątku,
 8. dochody z odpłatnej działalności statutowej.

 1. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników w

oparciu o umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne.

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu lub Prezesa Zarządu i Skarbnika.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 

 

 • 28

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 

 • 29
 1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.
Dołącz do Zorzy
Zorza Przebieczany
Skip to content